Hotărârea nr. 161/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 99, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE, BENEFICIARA S.C. MADISON COMPANY SRL SI REAMPLASAREA CHIOSCULUI S.C. TURKMEN SRL DE PE CALEA BUCURESTI NR. 99A PE STR. ALEXANDRU

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 161

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 99, în vederea extinderii construcţiilor existente, beenficiară S.C. Medison Company S.R.L. şi reamplasarea chioşcului S.C. Turkmen S.R.L. de pe Calea Bucureşti nr. 99 A, pe str. Alexandru cel Bun - Şcoala Auto "Transilvania". 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1.945/2002/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braov, Calea Bucureşti nr. 99 şi reamplasarea chioşcului S.C. Turkmen S.R.L.,

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executărilor de construcţii, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 (privind regimul concesiunilor) şi C.U. nr. 1637/2003 eliberat de D.A.U.;

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea documentaţiilor tehnico-economice necesare încheierii contractului de concesiune cu S.C. Madison Company S.R.L., referitor la extinderea construcţiilor existente situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 99.

       ART. 2. Documentaţiile tehnico-economice întocmite conform art. 1 vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

       ART. 3. Se aprobă reamplasarea chioşcului cu destinaţia de spaţiu comercial al S.C. Turkmen S.R.L. de pe Calea Bucureşti nr. 99 A pe str. Alexandru cel Bun - Şcoala Auto "Transilvania", în conformitate cu C.U. nr. 1637/2003.

      ART. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR