Hotărârea nr. 160/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. URANUS NR. 11, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI MARIN MARIUS SI MARIN DANIELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 200

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 160

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 11, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Marin Marius şi Marin Daniela. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1.382/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 11,

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998;

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Uranus nr. 11, identificat prin C.F. nr. 17248, cu nr.top. 13795/7501/4/19/2, în suprafaţă de 9,92m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Marin Marius şi Marin Daniela.

       ART. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

       ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

       ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 6927/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire trepte acces şi windfang) la imobilul înscris în C.F. 31206, cu nr.top. 13795/7501/6/II.

      ART. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR