Hotărârea nr. 16/2003

OBIECT: ASIGURAREA FONDURILOR NECESARE PENTRU RECRUTAREA TINERILOR, ÎNCORPORAREA SI CLARIFICAREA SITUATIEI MEDICO-MILITARE A RECRUTILOR DIN MUNICIPIUL BRASOV ÎN ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 16

din data de 27 ianuarie 2003

 


Obiect: asigurarea fondurilor necesare pentru recrutarea tinerilor, încorporarea şi clarificarea situaţiei medico-militare a recruţilor din Municipiul Braşov în  anul 2003;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 595/2003 ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus aprobarea sumei de 252.579.025 lei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor locale de recrutare - încorporare din municipiul Braşov în anul 2003;
Având în vedere prevederile art. 35, lit. e din Legea nr. 45/1994, privind apărarea naţională, art. 76 din Legea nr. 46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă suma de 252.579.025 lei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul comisiilor locale de recrutare, încorporare şi clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor din municipiul Braşov, în anul 2003, după cum urmează:
A) Suma de 89.845.263 lei, necesară pentru activităţile de încorporare a recruţilor din care:
 1) 26.633.250 lei  - pentru plata personalului de specialitate şi administrativ specific ce nu aparţine C.M.J. Braşov, în perioada ianuarie - fenbruarie 2003;
 2) 27.394.200 lei - pentru plata personalului de specialitate şi administrativ ce nu aparţine C.M.J. Braşov, în perioada mai - iunie 2003;
 3) 35.817.813 lei - pentru plata  personalului de specialitate şi administrativ ce nu aparţine de C.M.J. Braşov, în perioada septembrie - octombrie 2003.
B) Suma de 74.113.634 lei, necesară pentru activitatea de recrutare a tinerilor în  lunile februarie - mai 2003.
C) Suma de 34.430.832 lei, necesară pentru activităţile de clarificare a situaţiei medico-militare a tinerilor şi recruţilor, din care:
 1) 17.294.112 lei - pentru plata personalului mediu administrativ specific în lunile iulie - august 2003;
 2) 17.136.720 lei - pentru plata personalului administrativ specific în lunile noiembrie - decembrie 2003.

D) Suma de 13.800.000 lei  - pentru rechizitele necesare la activităţile de recrutare a  tinerilor şi recruţilor.
E) Suma de 40.389.296 lei - necesară pentru plata fondurilor datorate de angajator conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 147 din 31 octombrie 2002.


Art. 2. Decontarea sumelor ce vor fi alocate Centrului Militar, se va face în conformitate cu Dispoziţia nr. 179 din 16 mai 1999, pe bază de documente justificative.
Materialele de birotică (rechizitele) necesare funcţionării comisiilor locale de recrutare vor fi puse la dispoziţie de către Primăria Braşov.


Art. 3.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.