Hotărârea nr. 158/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 SI ART. 2 DIN H.C.L. NR. 381/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 1.734/2003, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFICAREA ART. 1 SI ART.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 158

din data de 24 aprilie 2003

Privind modificarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 381/2002. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1.734/2003, prin care se propune modificarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 381/2002;

      Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001, art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 595 din 18 martie 2003 de notar Spirea Mirela;

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se modifică art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 381/2002 în sensul în care în locul doamnei Roşca Aurelia se va înscrie domnul Lucian Radu Anton.

       ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 381/2002, modificată conform art. 1 din prezenta hotărâre, va fi republicată.

      ART. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 381/2002

republicată conform H.C.L. nr. 158/2003

Privind concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Castelului nr. 140, către Dogaru Tiberiu şi Adriana, Lucian Radu anton şi Filote Moise. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 octombrie 2002,

      Analizând raportul de specialitate nr.ad. 5.781/2002 al Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente grarajelor situate în Braşov, str. Castelului nr. 140,

      Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor),

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Dogaru Tiberiu şi Adriana, Lucian Radu Anton şi Filote Moise, asupra imobilelor-garaje situate în Braşov, str. Castelului nr. 140, construite în baza A.C. nr. 226/1965.

       ART. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, str. Castelului nr. 140, ce se vor înscrie în C.F. nr. 26437, cu următoarele nr.top.:

       - nr.top. 4986/1/1/3/2/1, în suprafaţă de 20,50 m.p., către Dogaru Tiberiu şi Adriana;

       - nr.top. 4986/1/1/3/2/2, în suprafaţă de 20,50 m.p., către Lucian Radu Anton,

       - nr.top. 4986/1/1/3/2/3, în suprafaţă de 20,50 m.p., către Filote

       ART. 3. Se înscrie dreptul de servitute de trecere cu piciorul şi autovehicule în favoarea numerelor top. 4986/1/1/3/2/1, 4986/1/1/3/2/2 ţo 4986/1/1/3/2/3, ca fonduri dominante asupra nr.top. 4986/1/1/3/1, ca fond servant.

       ART. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

       ART. 5. Preţul terenului menţionat la art. 2, conform Raportului de expertiză tehnică-evaluare verificat de evaluator Muntean Ioan, este de 18,58 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 18,58 USD/m.p.: 25 ani = 0,74 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua plăţii.

      ART. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR