Hotărârea nr. 157/2003

OBIECT: APROBAREA DARII ÎN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR AMPLASAMENTE APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC NEAMENAJAT AL MUNICIPIULUI BRASOV, DESTINATE DESFASURARII EVENIMENTULUI CULTURAL "ZIUA COPILULUI BRASOVEAN", LA SOLICITAREA NR. 2.420 DIN 09.04.2003, ÎN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 157

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor amplasamente aparţinând domeniului public neamenajat al Municipiului Braşov, destinte desfăşurării evenimentului cultural "Ziua Copilului Braşovean", la solicitarea nr. 2.420 din 09.04.2003, înaintată de către Asociaţia "Ajutorul Familiei". 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr.ad. 2.420/09.04.2003 şi raportul de specialitate nr.ad. 2.490/09.04.2003 ale Serviciului/Biroului Ocupare Locuri Publice Neamenajate din cadrul Serviciului Public Patrimoniu, privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor amplasamente aparţinând domeniului public neamenajat al Municipiului Braşov, destinate desfăşurării evenimentului cultural "Ziua Copilului Braşovean", la solicitarea nr. 2.420 din 09.04.2003, înaintată de către Asociaţia "Ajutorul Familiei",

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001,

      În temeiul art. 38, literele f, g, art. 46 şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită Asociaţiei socio-asistenţială "Ajutorul Familiei" a următoarelor locaţii aparţinând domeniului public al municipiului Braşov, pentru desfăşurarea manifestării cultural-sportive de masă intitulată "Ziua Copilului Braşovean":

Nr.crt.

Locaţie solicitată

Perioada

1.

Centrul Civic 24 mai 2003

2.

Str. Republicii 24 mai 2003

3.

Parcul Titulescu 24 mai 2003

4.

Parcul Trandafirilor 24 mai 2003

5.

B-dul Muncii nr. 12 24 mai 2003

       ART. 2. Locaţiile prevăzute de art. 1 se dau în folosinţă gratuită numai pe durata zilei de 24 mai 2003 - ziua de desfăşurarea a evenimentului "Ziua Copilului Braşovean", în condiţiile H.C.L. nr. 46/2003.

      ART. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR