Hotărârea nr. 156/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR. L. BLAGA NR. 5 , CATRE BORDAS IOAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 749/02/2

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 156

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. L. Blaga nr. 5, către Bordaş Ioan. 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 749/02/2003, prin care se propune concesionarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Lucian Blaga nr. 5,

      Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr. 55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor),

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnului Bordaş Ioan, asupra imobilului - garaj, situat în Braşov, str. L. Blaga nr. 5, construit în baza A.C. nr. 1/1971.

       ART. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în proprietatea Statului Român, aferent garajului situat în Braşov, str. L. Blaga nr. 5, ce se va înscrie în C.F. nr 20180 Braşov cu - nr.top. 6241/1/3/2/5/2, în suprafaţă de 16,00 m.p.,către Bordaş Ioan.

       ART. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2, este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 100 USD/m.p.:25 ani = 4 USD/m.p.

       ART. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

      ART. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR