Hotărârea nr. 155/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, CALEA BUCURESTI NR.57, CATRE NEAMTU ERIKA HERTA,TANASE CORNELIA, MORARU CAMELIA, DUDAU CONSTANTIN SI TANASELE NICOLAE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 155

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57, către Neamţu Erika Herta, Tănase Cornelia, Moraru Camelia, Dudău Constantin şi Tănăsele Nicolae 

 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1.842/2003, prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57;

      Având în vedere 

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnilor Neamţu Erika Herta, Tănase Cornelia, Moraru Camilia, Dudău Constantin şi Tanasele Nicolae - garaje, situate în Braşov, Calea Bucureşti nr. 57, construite în baza A.C. nr. 30/1968, A.C. nr. 187/1968, A.C. nr. 260/1968 şi A.C. nr. 2/1970.

       ART. 2. Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, Calea Bucureşti, ce se vor înscrie în C.F. nr. 25315 Braşov cu:

        - nr.top. 7470/24/1, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Neamţu Erika Herta;

        - nr.top. 7470/24/3, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Tănase Cornelia şi Moraru Camelia, în cote indivize conform C.M. nr. 8/2003;

        - nr.top. 7470/24/5, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Dudău Constantin;

        - nr.top. 7470/24/6, în suprafaţă de 21,60 m.p. către Tanasele Nicolae.

       ART. 3. Preţul terenurilor menţionate la art. 2, conform Raportului de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Vasiliu Vasile este de 5,00 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 5,00 USD/m.p.: 25 ani = 0,20 USD/m.p.

       ART. 4. Conscesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR