Hotărârea nr. 154/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENULUI AFERENT GARAJULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. DEALUL DE JOS NR.5 A, CATRE POPOVICI VIOREL ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 154

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 5 A, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Popovici Viorel. 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1842/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 5 A;

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.C.L. nr. 227/2001,

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate al domnului Popovici Viorel, asupra imobilului-garaj, situat în Braşov, str. Dealul de Jos nr. 5 A, ce se va înscrie în C.F. nr. 28290 Braşov, cu nr.top. 1959/4/1/2/4/3, în suprafaţă de 24,00 m.p. către Popovici Viorel.

       ART. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1, conform Raportului de expertiză tehnică-evaluare, verificat de evaluator Muntean Ioan, este de 24,61 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 24,61 USD/m.p.: 25 ani = 0,98 USD/m.p.

       ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

       ART. 4. Se aprobă înscrierea dreptului de servitute de trecere cu pasul şi auto pe terenul cu nr.top. 1959/4/1/2/4/2, în faovarea imobilului cu nr.top. 1959/4/1/2/4/3.

       ART. 5. Se revocă dreptul de administrare operativă al "ICRAL" Braşov, pentru terenul identificat în C.F. nr. 28290, cu nr.top. 1959/4/1/2/4/3.

       ART. 6. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR