Hotărârea nr. 153/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. G-RAL DUMITRACHE NR. 18, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARA ZAMFIR IZABELA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANAL

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 153

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea terenului situat în Braşov, General Dumitrache nr. 18, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiară Zamfir Izabela

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1121/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, General Dumitrache nr. 18;

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.C.L. nr. 227/2001,

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov,General Dumitrache nr. 18, identificat prin CF nr. 21152cu nr.top. 9370/1/1/1/1/1/1/1/12 în suprafaţă de 2,10 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Zamfir Izabela.

       ART. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

       ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

       ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1220/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire şi trepte de acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 30419cu nr.top. 9367/2/2/24.

      ART. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR