Hotărârea nr. 152/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV;B-DUL SATURN NR. 30;ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIARI GHERMAN LIVIU ALEXANDRU SI GHERMAN RODICA;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE24 APRILIE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 152

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr.30, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar Gherman Liviu Alexandru şi Gherman Rodica

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 761/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 30;

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.C.L. nr. 227/2001,

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 30, identificat prin CF nr. 17161cu nr.top. 7498/1/a/2/1/1/3/4, 74/1/a/3/1/1/3/4, 7498/1/b/1/1/3/4în suprafaţă de 7,30 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Gherman Liviu Alexandru şi Gherman Rodica.

       ART. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

       ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

       ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 5603/2002 este de realizare a unui acces din exterior (construire şi trepte de acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 31287cu nr.top. 7494/2/IV.

      ART. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR