Hotărârea nr. 151/2003

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL MUNCII NR. 22, ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. C.H.R. ELECTRONICS S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 200

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 151

din data de 24 aprilie 2003

Privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Muncii nr. 22, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. C.H.R. Electronics S.R.L. 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 1523/2003, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Muncii nr. 22;

      Având în vedere prevederile art. 12, litera e din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor), art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.C.L. nr. 227/2001,

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Muncii nr. 22, identificat prin CF nr. 10283 cu nr.top. 13140/2/1/2/17 în suprafaţă de 2 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. C.H.R. Electronics S.R.L.

       ART. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,00 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

       ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

       ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2859/2001 este de realizare a unui acces din exterior (construire şi trepte de acces) la imobilul înscris în C.F. nr. 31860 cu nr.top. 13144/3/1/2/1.

      ART. 5. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR