Hotărârea nr. 150/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE BELVEDERE (ÎN ZONA VILA PADINA) - STR. POIANA RUIA F.N. POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A P

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 150

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobare P.U.D. - Pensiune Belvedere (în zona Vila Padina), str. Poiana Ruia f.n. - Poiana Braşov 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Pensiune Belvedere (în zona Vila Padina), str. Poiana Ruia f.n. - Poiana Braşov a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, înregistrată cu nr. 19.576/2003;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001,

      În temeiul art. 38, literele c, k şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - Pensiune Belvedere (în zona Vila Padina), str. Poiana Ruia f.n. - Poiana Braşov, iniţiată de S.C. Valul Magic S.R.L. Constanţa şi întocmită de S.C. Proiect M.G.H. S.R.L. Braşov, pe terenul situat în Poiana Braşov, str. Poiana Ruia f.n., identificat în C.F. 24043 cu nr.top. 14223/15/2/29.

       ART. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizarea ministaţiei de epurare ape uzate, devieri reţele etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorior de reţele.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR