Hotărârea nr. 15/2003

OBIECT: COMPLETAREA CU UN NOU ARTICOL A H.C.L. NR. 430 DIN 28 OCTOMBRIE 2003, PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE DATORATE DE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE PREVAZUTE DE O.G. NR. 36/2002, PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA;

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 15

din data de 27 ianuarie 2003

 

Obiect: completarea cu un nou articol a H.C.L. nr. 430 din 28 octombrie 2002, privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice prevăzute de O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Raportul de specialitate nr. 5.780/2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune completarea  cu un nou articol a Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 28 octombrie 2003, prin care se stabilesc impozitele şi taxele locale prevăzute de O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată;
Având în vedere prevederile art. 72 din O.G. nr. 36/2001, privind impozitele  şi taxele locale, republicată şi H.G. nr. 1.278/2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă completarea  cu un nou articol a Hotărârii Consiliului Local nr. 430 din 28 octombrie 2002, prin care se stabilesc impozitele şi taxele locale, astfel:

Taxele pentru ocuparea temporară a locurilor publice neamenajate privind desfacerea de produse datorate de contribuabilii persoane fizice sunt următoarele:

 Zona A = 30.000 lei/m.p./zi
 Zona B = 25.000 lei/m.p./zi
 Zona C = 18.000 lei/m.p./zi
 Zona D = 13.000 lei/m.p./zi

Taxele pentru ocuparea locurilor publice de desfacere amenajate datorate de contribuabilii persoane fizice, sunt următoarele:
- pentru pieţele Astr, Universal, Dacia, Bartolomeu şi Tractorul  = 13.000 lei/m.p./zi
- pentru pieţele  De Mirecuri, Noua, Prund şi platformele
   comerciale sezoniere      = 11.000 lei/m.p./zi
- pentru hala agroalimentară din piaţa Universal sezonul rece
  (01.01.2001 - 01.03.2003 şi 01.11.2003 - 31.12.2003)  = 18.000 lei/m.p./zi
- taxa pentru ocuparea platourilor de depozitare a
  mărfurilor        =  1/3 din taxele                precizate mai sus


Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 28 octombrie 2002 se va republica conform celor  menţionate mai sus, articolele primind o nouă numerotare.


Art. 3. Primarul municipiului  Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 430 din 28 octombrie 2002

republicată conform H.C.L. nr. 15 din 27 ianuarie 2003

 

Obiect: stabilirea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de O.G. nr. 36/2002, privind  impozitele şi taxele locale, republicată;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 octombrie 2002;
Analizând referatul nr. 65.214 din 18 octombrie 2002 al Direcţiei Fiscale, prin care se stabilesc impozitele şi taxele locale prevăzute de O.G. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată;
Având în vedere prevederile art. 72 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată;
In temeiul art. 38, lit. d şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii persoane fizice se stabilesc conform normelor prevăzute în O.G. nr. 36/2002, republicată, privind impozitele şi taxele locale.

Art. 2. Impozitul pe clădire şi taxa asupra mijloacelor de transport cuprinsă în anexa  nr. 6 A 1 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată, datorate de contribuabilii persoane fizice  se măreşte  cu 15 % conform art. 72 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată.

Art. 3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren  datorat pe întregul an de contribuabilii persoane fizice până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de 5 %.

Art. 4.  Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare privind activităţile lucrative şi viza anuală a acestora, valoarea taxelor va fi:
 a) pentru meseriaşi şi cărăuşi                         -  50.000 lei.
 b) pentru cazane de fabricat rachiu                -  75.000 lei.
 c) pentru liber profesionişti                              - 130.000 lei
 d) pentru mori, prese de ulei şi darace            - 200.000 lei
 e) pentru activităţi de proiectare                      - 500.000 lei
 f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus    - 400.000 lei

Art. 5.  Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29, alin. 2, art. 37 şi la art. 62, alin. 1, 4, 5, 6 din O.G. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 6.  Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 10, art. 29, alin. 2, art. 37 şi la art. 62, alin. 1, 4, 5, 6 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.

Art. 7. Taxele pentru ocuparea temporară a locurilor publice neamenajate privind desfacerea de produse datorate de contribuabilii persoane fizice sunt următoarele:

 Zona A = 30.000 lei/m.p./zi
 Zona B = 25.000 lei/m.p./zi
 Zona C = 18.000 lei/m.p./zi
 Zona D = 13.000 lei/m.p./zi

Taxele pentru ocuparea locurilor publice de desfacere amenajate datorate de contribuabilii persoane fizice, sunt următoarele:
- pentru pieţele Astr, Universal, Dacia, Bartolomeu şi Tractorul  = 13.000 lei/m.p./zi
- pentru pieţele  De Mirecuri, Noua, Prund şi platformele
   comerciale sezoniere      = 11.000 lei/m.p./zi
- pentru hala agroalimentară din piaţa Universal sezonul rece
  (01.01.2001 - 01.03.2003 şi 01.11.2003 - 31.12.2003)  = 18.000 lei/m.p./zi
- taxa pentru ocuparea platourilor de depozitare a
  mărfurilor        =  1/3 din taxele                precizate mai sus


Art. 8. Celelalte impozite şi taxe locale datorate de contribuabilii persoane fizice prevăzute de lege se menţin la valorile stabilite în O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată.


Art. 9.  Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2003.


Art. 10. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.