Hotărârea nr. 149/2003

OBIECT: PRELUAREA PUNCTULUI TERMIC AFLAT ÎN PROPRIETATEA S.C. CARFIL S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 2.737/2003, PRIN CARE SE PROPUNE PRELUAREA, CU TITL

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 149

din data de 24 aprilie 2003

Privind preluarea Punctului Termic aflat în proprietatea S.C. Carfil S.A. 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive nr. 2.737/2003, prin care se propune preluarea, cu titlu gratuit, a Punctului Termic alfat în proprietatea S.C. Carfil S.A.;

      Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi ale art. 120, 121 din H.G. nr. 577/2002, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 137/2002;

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, în domeniul public al Municipiului Braşov a Punctului Termic, a echipamentului aferent acestuia şi a reţelelor de distribuţie agent termic aflat în proprietatea S.C. Carfil S.A.

      ART. 2. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR