Hotărârea nr. 148/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE D + P+ 2E + M SI CLADIRE ANEXA P + M ÎN POIANA BRASOV (ZONA CLADIRE ROMGAZ - VILA ZORILE); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANE

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 148

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea P.U.D. - Pensiune D+P+2E+M şi clădire anexă P+M în Poiana Braşov (zona clădire ROMGAZ - vila Zorile) 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea P.U.D. - Pensiune D+P+2E+M şi clădire anexă P+M în Poiana Braşov (zona clădire ROMGAZ - vila Zorile) al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism înregistrat cu nr. 22.131/2003,

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, mofidicată prin Legea nr. 453/2001,

      În temeiul art. 38, literele c, k şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - Pensiune D+P+2E+M şi clădire anexă P+M în Poiana Braşov (zona clădire ROMGAZ - vila Zorile), iniţiată de Bahovia Lidia şi Fiodor şi întocmită de către S.C. Agenţia Sârbu S.R.L. pe terenul situat în Poiana Braşov (zona clădire ROMGAZ - vila Zorile) şi identificat în C.F. 20390, C.F. 2377, C.F. 28391, cu nr.top. 14228/a/1, 14223/15/2/42/2, 14228/b/1, 14223/15/1/1/2/1/1/2.

       ART. 2. Soluţiile şi condiţiile pentru racordarea obiectivului propus la reţelele tehnico-edilitare (inclusiv realizare ministaţie epurare ape uzate, devieri reţele etc.) se vor realiza prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR