Hotărârea nr. 147/2003

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE COORGANIZATOR AL MANIFESTARILOR CULTURALE ORGANIZATE DE FILARMONICA BRASOV ÎN ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND, LA I

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 147

din data de 24 aprilie 2003

Privind participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al manifestărilor culturale organizate de Filarmonica Braşov în anul 2003

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Buget, înregistrate cu nr.ad. 28.554/2003, privind alocarea sumei de 500.000 mii lei pentru organizarea manifestărilor culturale:

      - "1878-2003* Jubileu 125 ani de la înfiinţarea Filarmonicii braşovene" în perioada 4 mai - 5 iunie 2003;

       - "estivalul Internaţional al Muzicii de Cameră" - ediţia a XXX-a în perioada 6-28 mai 2003;

       - Festivalul Liedului, manifestare inclusă la propunerea unui grup de consilieri, căreia i se vor aloca 300.000.000 lei;

      Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;

      În temeiul art. 38, literele d, p şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în celitate de coorganizator al manifestărilor culturale organizate de Filarmonica "Gheorghe Dima" din Braşov.

       ART. 2. Se aprobă plata din bugetul local a sumei de 800.000.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu cazarea artiştilor, chiria pentru spaţiile de desfăşurare a concertelor, servicii publicitare şi alte cheltuieli de organizare.

       ART. 3. Se diminuează fondul de rezervă bugetară cu suma de 800.000.000 lei.

       ART. 4. Filarmonica Braşov va prezenta în termen de 30 zile de la finalizarea acţiunilor culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR