Hotărârea nr. 146/2003

OBIECT: PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI PENTRU STABILIREA SUBVENTIILOR CUVENITE BENEFICIARILOR APARTAMENTELOR CONSTRUITE CONFORM ORDONANTEI NR. 19/1994 - BLOC 27 B-DUL GRIVITEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA L

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 146

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea costituirii comisiei pentru stabilirea subvenţiilor cuvenite beneficiarilor apartamentelor construite conform Ordonanţei nr. 19/1994 - Bloc 27, B-dul Griviţei

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale  Serviciului Tehnic Investiţii din Departamentul Servicii Interne, înregistrate cu nr. 22.372 din 21 aprilie 2003, prin care s-a propus aprobarea constituirii comisiei pentru stabilirea subvenţiilor cuvenite beneficiarilor apartamentelor construite conform Ordonanţei nr. 19/1994 - Bloc 27, B-dul Griviţei,

      Având în vedere H.G.R. nr. 950/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe prin art. 10, alin. 1 şi 2; H.G.R. nr. 770/2000, privind aprobarea Normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda pentru construcţia de locuinţe;

      În temeiul art. 38 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă constituirea comisiei pentru stabilirea beneficiarilor de subvenţii ce se vor acorda conform H.G. nr. 950/2002, la obiectivul de investiţii Bloc 27 din B-dul Griviţei, construit în temeiul O.G. nr. 19/1994.

      ART. 2. Comisia menţionată la art. 1 va avea următoarea componenţă:

  • Gheorghe Scripcaru,
  • Preşedintele comisiei economice a Consiliului Local,
  • Preşedintele comisiei juridice a Consiliului Local,
  • Nana Junoiu,
  • Daniela Sârbu,
  • Lidia Bulgărea.

      ART. 3. Persoanele nominalizate la art. 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR