Hotărârea nr. 145/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 25.000.000 LEI PENTRU COFINANTAREA CONCURSULUI NATIONAL DE MATEMATICA "LAURENTIU DUICAN", EDITIA A XI-A, DESFASURAT LA BRASOV ÎN PERIOADA 15-17 MAI 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 145

din data de 24 aprilie 2003

Privind alocarea din bugetul local a sumei de 25.000.000 lei pentru cofinanţarea Concursului Naţional de Matematică "Laurenţiu Duican", ediţia a XI-a, desfăşurat la Braşov în perioada 15-17 mai 2003

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând referatul nr. 19.110/2003 al Biroului Relaţii cu O.N.G. şi I.M.M. - Departamentul Servicii Interne, prin care se propune alocarea unei sume din bugetul local în vederea organizării Concursului Naţional de Matematică "Laurenţiu Duican",

      Având în vedere art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;

      În temeiul art. 38, litera p şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.000.000 lei în vederea cofinanţării Concursului Naţional de Matematică "Laurenţiu Duican", ediţia a XI-a, desfăşurat la Braşov în perioada 15-17 mai 2003".

      ART. 2. Suma alocată se înscrie în fondul de rezervă. Plata se face la Capitolul 57.02 - Colegiul Naţional "Andrei Şaguna".

      ART. 3. Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 25.000.000 lei.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR