Hotărârea nr. 144/2003

OBIECT: MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 121/2003 REFERITOR LA CAPITOLUL ÎN CARE SE TRANSFERA SUMA APROBATA DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV CA SI CONTRIBUTIE A MUNICIPIULUI LA ÎNFIINTAREA AGENTIEI LOCALE ABMEE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 144

din data de 24 aprilie 2003

Privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 121/2003 referitor la capitolul în care se transferă suma aprobată de Consiliul Local  al municipiului Braşov ca şi contribuţie a municipiului la înfiinţarea Agenţiei Locale ABMEE.

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Departamentului Servicii Interne, înregistrate cu nr.ad. 8325/2003, prin care s-a propus modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 121/2003, referitor la capitolul în care se transferă suma aprobată de Consiliul Local Braşov ca şi contribuţie a municipiului la înfiinţarea Agenţiei Locale ABMEE,

      Având în vedere H.C.L. nr. 22/2002, Legea nr. 119/2001 şi O.G. nr. 29/2000 reabilitarea termică a fondului construit şi stimularea economisirii energiei termice, O.U.G. nr. 63/1998, privind energia electrică şi termică;

      În temeiul art. 38, litera x din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 121/2003 după cum urmează: "Plata contribuţiei aferentă anului 2003 în sumă de 1 miliard se va face din Capitolul 63.02 - Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe-transferuri, diminuându-se în mod corespunzător Capitolul 95.02 - fond de rezervă".

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR