Hotărârea nr. 143/2003

OBIECT: RESTITUIREA LA BUGETUL STATULUI A SUMELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU SUBVENTIONAREA ENERGIEI TERMICE LIVRATA POPULATIEI ÎN ANUL 2002, PESTE COTA DE 45% PREVAZUTA DE LEGE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 143

din data de 24 aprilie 2003

Privind restituirea la bugetul statului a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei în anul 2002, peste cota de 45% prevăzută de lege

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive şi raportul de specialitate al Serviciului Buget din Direcţia Economică, înregistrată cu nr. 12.930 din 7 martie 2003, prin care s-a propus restituirea la bugetul statului a sumei de 48.019.695 mii lei reprezentân sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei în anul 2002 alocată peste cota de 45% prevăzută de lege;

      Având în vedere prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 115/2001 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, Normele M.F. nr. 1623/2002,

      În temeiul art. 38, litera d şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă restituirea la bugetul statului a sumei de 48.019.695 mii lei reprezentând sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei în anul 2002 peste cota de 45% prevăzută de lege, din subvenţia pentru energie termică aprobată pe anul 2003.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR