Hotărârea nr. 142/2003

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIEI DOMNULUI CINCU DANIEL, ÎNREGISTRATA SUB NR. 18.882/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE DOMNUL CINCU DANIEL,

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 142

din data de 24 aprilie 2003

Privind respingerea contestaţiei domnului Cincu Daniel, înregistrată sub nr. 18.882/2003

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând reclamaţia administrativă formulată de domnul Cincu Daniel înregistrată sub nr. 18.882/2003 şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 66/2003,

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată şi republicată, ale Ordinului M.L.P.A.T. nr. 1943/2001, privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 38, litera e şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      Articol unic: Se respinge reclamaţia administrativă a domnului Cincu Daniel, înregistrată sub nr. 18.882/2003, şi în consecinţă, se menţine H.C.L. nr. 66/2003 în forma în care a fost adoptată în şedinţa din 17 martie 2003.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR