Hotărârea nr. 141/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 481 DIN 2 DECEMBRIE 2002 - PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR COMERCIALE SAU DE PRESTARI SERVICII, PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CARE SE AFLA ÎN ADMINISTRAREA S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 141

din data de 24 aprilie 2003

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 481 din 2 decembrie 2002, privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L. 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând solicitarea Secretarului Municipiului Braşov înregistrată sub nr. 18.703 din 3 aprilie 2003 şi raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrată sub nr.ad. 18.703/2003, prin care se propune modificarea indemnizaţiei ce urmează a fi primită de membrii comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii aflate în proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Consiliului Local şi în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

      Având în vedere adresa D.G.F.P. Braşov nr. 8.061/2003, precum şi a Ministerului Finanţelor Publice nr. 370.886/2003; 

      În temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 481/2002, care va avea următorul conţinut:

        "Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local sau a societăţilor comerciale ori a regiilor autonome din subordinea acestuia, membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, constituită conform prevederilor Dispoziţiei nr. 2.152/2002, vor primi o indemnizaţie egală cu salariul minim pe economie, stabilit prin H.G. nr. 1.105/2002".

      ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 481 din 2 decembrie 2002, astfel modificată va fi republicată.

      ART. 3. Conducerea S.C. RIAL S.R.L. şi Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 481/2002

republicată conform H.C.L. nr. 141/2003

Privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.  

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 decembrie 2002,

      Analizând referatul nr.ad. 30.009 din 2 decembrie 2002 al S.C. RIAL S.R.L., privind propunerea de aprobare a listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea acesteia;

      Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a cleor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

      În temeiul art. 38, literele f, h  şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care vor fi vândute în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 2. A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. va proceda la reducerea corespunzătoare a capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

      ART. 3. Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local sau a societăţilor comerciale ori a regiilor autonome din subordinea acestuia, membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, constituită conform prevederilor Dispoziţiei nr. 2.152/2002, vor primi o indemnizaţie egală cu salariul minim pe economie, stabilit prin H.G. nr. 1.105/2002.

      ART. 4. Conducerea S.C. RIAL S.R.L. şi Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR