Hotărârea nr. 140/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA, STR. VALEA CETATII F.N., POIANA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBAREA DOCU

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 140

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobare P.U.D. - Pensiune turistică, str. Valea Lungă f.n., Poiana Braşov

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei P.U.D. - Pensiune turistică, str. Valea Lungă f.n., Poiana Braşov şi raportul de specialitate ale Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului, înregistrate cu nr. 18.001/1 aprilie 2003;

      Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;

      În temeiul art. 38, litera u şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - Pensiune turistică, str. Valea Lungă f.n., Poiana Braşov, iniţiată de Călinescu Ştefan şi Călinescu Victor-Alexandru şi întocmită de S.C. ATS S.R.L., pe terenul identificat în C.F. 23402/22 ianuarie 2003, cu nr.top. 14187/1/a/6/2/1.

      ART. 2. Soluţiile pentru racordarea la reţelele tehnico-edilitare publice din Poiana Braşov a obiectivului propus la art. 1 se vor stabili prin priectul tehnic, la faza de autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR