Hotărârea nr. 14/2003

OBIECT: - RESPINGEREA AVIZARII CERERII AVÂND CA OBIECT CONSTRUCTIA SPECIALA DENUMITA CURTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 5.781/2003 SI RAPORT

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 14

din data de 27 ianuarie 2003

 

Obiect: - respingerea avizării cererii având ca obiect construcţia specială denumită curte;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive nr. 5.781/2003  şi Raportul de specialitate  nr. 5.781/2003 ale Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect respingerea avizării cererii privind unele construcţii speciale şi avizarea cererilor privind alte construcţii speciale în vederea scutirii de plata impozitului pe clădiri pentru anul 2003, aparţinând B.C.R. S.A. - Complex de pregătire Braşov, după cum urmează;  Gard Complex de pregătire Braşov; Curte BCR ; Branşament gaz metan - Vila Poiana Braşov; Branşament apă rece - Vila Poiana Braşov; Branşament energie electrică - Vila Poiana Braşov;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 3 din O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, prevederile pct. 9.08. din H.G. nr. 1.278, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicare O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale;
În temeiul art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se respinge avizarea în scopul scutirii de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2003 a următoarelor construcţii speciale:
 - Curte BCR S.A. - Complex de pregătire Braşov
 - Gard Complex de pregătire Braşov
 - Branşament gaz metan - Vila Poiana Braşov 
 - Branşament apă rece - Vila Poiana Braşov
 - Branşament energie electrică - Vila Poiana Braşov

Art. 2. Direcţia  Fiscală  Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.