Hotărârea nr. 139/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE CLADIRE, BIROURI, ATELIER - STR. LUNGA NR. 271; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE P.U.D.

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 139

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobare P.U.D. - Extindere clădire, birouri, atelier - str. Lungă nr. 271

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Extindere clădire, birouri, atelier - str. Lungă nr. 271, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;

      În temeiul art. 38, literele c, k şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă P.U.D. - Extindere clădire, birouri, atelier - str. Lungă nr. 271, elaborat de S.C. Promar Telecom Group S.R.L. şi iniţiat de S.C. CIBBS Proiect S.R.L. Braşov.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR