Hotărârea nr. 138/2003

OBIECT: AVIZARE P.U.D. - PENSIUNE TURISTICA STR. POIANA LUI BRANCA F.N. - POIANA BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE P.U.

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 138

din data de 24 aprilie 2003

Privind avizare P.U.D. - Pensiune turistică, str. Poiana lui Brâncă f.n. - Poiana Braşov

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Pensiune turistică str. Poiana lui Brâncă f.n. - Poiana Braşov, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;

      În temeiul art. 38, literele c, k şi art. 46, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D. - Pensiune turistică, str. Poiana lui Brâncă f.n. - Poiana Braşov, iniţiată de către S.C. Metalum S.R.L. şi întocmită de către S.C. L'Image S.R.L. pe terenul identificat în C.F. nr. 32584, nr.top. 14223/15/2/53/1/2/1.

      ART. 2. Soluţiile pentru racordarea la reţelele tehnico-edilitare publice din Poiana Braşov a obiectivului propus la art. 1 se vor stabili prin proiectul tehnic la faza autorizare de construire, în baza avizelor deţinătorilor de reţele.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR