Hotărârea nr. 137/2003

OBIECT: AVIZARE P.U.Z. POIANA CRISTIANULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 24 APRILIE 2003, ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS AVIZAREA DOCUMENTATIEI P.U.Z. POIANA CRISTIANULUI SI RAPO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 137

din data de 24 aprilie 2003

Privind avizare P.U.Z. - Poiana Cristianului

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând expunerea de motive anexat, prin care s-a propus avizarea documentaţiei P.U.Z. - Poiana Cristianului şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, înregistrat cu nr.ad. 42.953/2003;

      Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;

      În temeiul art. 38, litera u şi art. 46.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se avizează P.U.Z. Poiana Cristianului iniţiat de comuna Cristian şi elaborat de S.C. Proiect Braşov S.A.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR