Hotărârea nr. 136/2003

OBIECT: APROBAREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE LA 31 DECEMBRIE 2002 AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 APRILIE 2003; ANALIZÂND RAPORTUL DE SPE

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 136

din data de 24 aprilie 2003

Privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere la 31 decembrie 2002 al Regiei Autonome de Transport Braşov 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 aprilie 2003,

      Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 15.332 din 15 aprilie 2003 ale Serviciului Buget din Departamentul de Servicii Interne, prin care s-a propus aprobarea situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2002 ale R.A. Transport Braşov;

      Având în vedere prevederile N.M. privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale simplificate ale agenţilor economici pe anul 2002 şi O.G. nr. 64/2001, modificată prin Legea nr. 769/2001;

      În temeiul art. 38, litera e şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă bilanţul şi contul de profit şi pierdere al Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 2002, conform anexelor 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR