Hotărârea nr. 134/2003

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENURILOR AFERENTE GRUPULUI SCOLAR ENERGETIC BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 1.450/2003 PRIN CARE SE

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 134

din data de 18 aprilie 2003

Privind reglementarea situaţiei juridice a terenurilor aferente Grupului Şcolar Energetic Braşov 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 aprilie 2003,

      Analizând Expunerea de motive nr. ad. 1.450/2003 prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a Grupului Şcolar Energetic Braşov;

      Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 (privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia) şi O.U.G. nr. 184/2001 (pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, aprobată prin Legea nr. 520/2002);

      În temeiul art. 38, litera f şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă înscrierea terenurilor şi clădirilor aferente Grupului Şcolar Energetic identificate prin C.F. nr. 32708 cu nr.top. 8295/A/1, nr.top. 9327/2/A/2 şi C.F. nr. 32707 cu nr.top. 8327/2/A/3 în domeniul public al municipiului Braşov.

      ART. 2. Se revocă dreptul de administrare operativă a "Electrica Transilvania Sud - S.D.F.E.E. - Braşov (actual S.C. F.D.F.E.E. - Electrica Transilvania Sud) pentru imobilele menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre.

      ART. 3. Se aprobă plata sumei de 28.036.541 lei (fără TVA) către S.C. F.D.F.E.E. Electrica Transilvania Sud, reprezentând contravaloarea prestaţiei tabulare şi topografice necesară întabulării în favoarea Statului Român ale terenurilor aferente Grupului Şcolar Energetic Braşov.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR