Hotărârea nr. 133/2003

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA DIN DATA DE 18 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE DI

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 133

din data de 18 aprilie 2003

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 aprilie 2003,

      Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale înregistrate cu nr. 21.704 din 16 aprilie 2003, prin care s-a propus aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale,

      Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 71/2003, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale, art. 5, alin. 1, art. 7, art. 32, art. 33, art. 42, art. 53 din Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială; ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; ale Legii nr. 208/1997, privind Cantinele de ajutor social şi ale O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a pesoanelor cu handicap, ale H.G. nr. 90/2003, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, art. 12, art. 21, alin 2 din Legea nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; Legea nr. 116/2002, privind marginalizarea socială, H.G. nr. 886/2000, privind grila naţională de evaluare a persoanelor vârstnice, Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, art. 5, alin. 3, art. 11, art. 20, alin. 4, Legea nr. 631/2002, privind bugetul de stat pe anul 2003;

      În temeiul art. 38, literele e, j, s şi art. 46, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 2. Directorul Direcţiei de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

ANEXĂ

la H.C.L. nr. 133/2003 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV

DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE

 

R E G U L A M E N T

de  organizare şi funcţionare al serviciului public de asistenţă socială

- DIRECŢIA DE SERVICII SOCIALE -

Cap. 1. DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1. (1) Direcţia de Servicii Sociale este serviciu public de asistenţă socială, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov şi este înfiinţată prin H.C.L. nr. 71/2003.

(2) Prin instituţia publică de asistenţă socială se desfăşoară activitatea de asistenţă şi protecţie socială în municipiul Braşov.

ART. 2. Prin serviciul public de asistenţă socială în înţelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul de specialitate cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei.

ART. 3. (1) Sediul administrativ al Direcţiei de Servicii Sociale este în municipiul Braşov, str. Eroilor nr. 8.

(2) Pe toate actele emise de Direcţia de Servicii Sociale Braşov se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Braşov, Direcţia de Servicii Sociale şi sediul serviciului publice de asistenţă socială.

(3) Directorul asigură conducerea, îndrumarea şi controlul serviciilor din structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

ART. 4. Durata de funcţionare a Direcţiei de Servicii Sociale este nelimitată.

ART. 5. Direcţia de Servicii Sociale Braşov îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare.

ART. 6. (1) Structura organizatorică a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţii, următoarele tipuri de compartimente, având un număr minim de persoane:

  • Compartiment        - 1 persoană;
  • Birou               - 3 persoane;
  • Serviciu            - 6 persoane.

(2) Compartimentul poate fi organizat fie independent, fie în cadul unui serviciu.

(3) Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu, pentru fiecare 3 persoane existente peste numărul minim necesar constituirii serviciului dacă există activităţi care necesită o delimitare distinctă.

ART. 7. Direcţia de Servicii Sociale Braşov dispune de cod fiscal, cont bancar propriu de ştampilă şi sigiliu propriu.

ART. 8. (1) Obiectul de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate şi un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de H.G. nr. 90/2003, Direcţia de Servicii Sociale desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

       A. În domeniul protecţiei copilului:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;

b) identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de protecţie propuse;

c) realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;

d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;

e) exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;

f) organizează şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;

g) identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.;

h) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;

i) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;

j) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;

k) realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiiloe neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;

l) asigură relaţionarea cu diferite servicii specializate;

m) sprijină accesul în instituţiile de asistenţă sociale destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;

n) asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

       B. În domeniul protecţiei persoanelor adulte:

a) evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;

b) identifică situaţiile de risc şi stabileşte msăuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

c) elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;

d) organizează acordarea drepturilor de aasistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

e) organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);

f) evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

g) asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);

h) asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare ş excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;

i) asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;

j) realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţ socială;

k) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;

l) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;

m) susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în instituţii;