Hotărârea nr. 132/2003

OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 75.000 MII LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE DE CARE VOR BENEFICIA ANGAJATII DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ÎN DATA DE 18 APRILIE 2003, ANALIZÂND

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 132

din data de 18 aprilie 2003

Privind alocarea sumei de 75.000 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare de care vor beneficia angajaţii Direcţiei de Servicii Sociale 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 aprilie 2003,

      Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale înregistrate cu nr. 21.703 din 16 aprilie 2003, prin care s-a propus alocarea sumei de 75.000 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare de care vor beneficia angajaţii Direcţiei de Servicii Sociale,

      Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 71/2003 privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale, art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;

      În temeiul art. 38, literele e, i, s  şi art. 46, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 75.000 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare de care vor beneficia angajaţii Direcţiei de Servicii Sociale, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR