Hotărârea nr. 131/2003

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 112/2003, PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII SI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 APRILIE 2003; ANALIZÂ

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 131

din data de 18 aprilie 2003

Privind modificarea H.C.L. nr. 112/2003, pentru aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei de Servicii Sociale 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 aprilie 2003,

      Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 21.702 din 16 aprilie 2003, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 112/2003, privind aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei de Servicii Sociale,

      Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea Direcţiei de Servicii Sociale, Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, art. 5, alin. 3, art. 11, art. 20, alin. 4 din Legea nr. 631/2002, privind bugetul de stat pe anul 2003,

      În temeiul art. 38, literele e, i şi s, art. 46, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 112, din 7 aprilie 2003, privind aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei de Servicii Sociale, după cum urmează:

       "Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Sociale, în sumă de 68.189.183 mii lei, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre".

      ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 7 aprilie 2003, astfel modificată va fi republicată.

      ART. 3. Directorul Direcţiei de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 112

republicată conform H.C.L. nr. 131/2003

Privind aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Sociale 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale înregistrate cu nr. 18.804 din 3 aprilie 2003, prin care s-a propus aprobarea statului de funcţii şi bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Sociale,

      Având în vedere prevederile H.G. nr. 90/2003, privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al serviciilor publice de asistenţă socială, H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea Direcţiei de Servicii Sociale, Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 82/2000, Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 şi O.U.G.. nr. 192/2002, privind creşterile salariale în 2003, Legea nr. 189/1998, privind finanţele locale, art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 4 din Legea nr. 631/2002, privind bugetul de stat pe anul 2003,

      În temeiul art. 38, literele e, i, s şi art. 46, pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă statul de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 2. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Sociale, în sumă de 68.129.183 mii lei, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 3. Directorul Direcţiei de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR