Hotărârea nr. 130/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 APRILIE 2003; ANALIZÂND INITIATIVA UNUI GRUP DE CONSILIERI, PRIN CARE S-A PROPUS RECTIFICARE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 130

din data de 18 aprilie 2003

Privind aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2003 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 aprilie 2003,

      Analizând iniţiativa unui grup de consilieri, prin care s-a propus rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov, iniţiativă înregistrată sub nr. 21.707/2003,

      Având în vedere art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 4, art. 14 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

      În temeiul art.38, litera d şi art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ARTICOL UNIC: Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2003 în sumă de 1.509.633.022 mii lei, la partea de venituri şi 1.509.633.022 mii lei, la partea de cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR