Hotărârea nr. 13/2003

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A NUMARULUI DE POSTURI AL SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL SERVI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 13

din data de 27 ianuarie 2003

 

Obiect: aprobarea organigramei şi a numărului de posturi  al Serviciului Specializat  de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Referatul Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân nr. 1.279/2003, prin care se propune aprobarea organigramei şi a numărului de posturi pentru Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân ;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 din O.U.G. nr. 155/2001, art. 38, alin. 2, lit. i din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46 din Legea  Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă organigrama şi numărul de posturi pentru Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Statul de funcţii se va întocmi în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3. Primarul municipiului Braşov  şi Şeful Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.