Hotărârea nr. 129/2003

OBIECT: APROBARE STAT DE FUNCTII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 APRILIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE SERVICIULUI RESURS

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 129

din data de 7 aprilie 2006

Privind aprobare stat de funcţii 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrate cu nr. 17.099/2003, prin care s-a propus aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local;

      Având în vedere H.C.L. nr. 66/2003, cu privire la organigrama aparatului propriu al Consiliului Local;

      Având în vedere prevederile O.G. nr. 80/2001, aprobată prin Legea nr. 247/2002 şi modificată prin O.G. nr. 40/2001, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificat şi completat prin O.U.G. nr. 82/2000, ale Codului Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 şi ale O.U.G. nr. 1991/2002 şi O.U.G. nr. 192/2002, privind creşterile salariale în anul 2003,

      În temeiul art.38, litera e şi art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 2. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 329/2002, privind criteriile de evaluare a posturilor potrivit studiilor absolvite, se va completa, după cum urmează.

      * pct. 6 - Serviciul Audit Intern, pentru personalul de execuţie - studii superioare economice, tehnice sau studii medii;

      * pct. 31 - Serviciul monitorizare, învăţământ, cultură, sănătate, sport, pentru şef serviciu: studii superioare economice sau tehnice.

      ART. 3. Funcţia de arhitect prevăzută pe statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local se echivalează cu funcţia publică de execuţie, identificată prin categorie, clasă, grad, conform O.U.G. nr. 82/2000 şi va fi: consilier sau inspector de specialitate, după caz, potrivit funcţiei prevăzute în statul de funcţii.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR