Hotărârea nr. 128/2003

OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 493.689.050 LEI PENTRU FINANTAREA UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND INITIATIVA LEGISLATIVA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 128

din data de 7 aprilie 2006

Privind alocarea sumei de 493.689.050 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice locale 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând iniţiativa legislativă a unui grup de consilieri, înregistrată sub nr. 19.382/2003, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 493.689.050 lei pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare a administraţiei publice locale;

      Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;

      În temeiul art.38, alin. 3 şi art.46  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 493.689.050 lei din economiile realizate la capitolul "Autorităţi publice - cheltuieli materiale" în cursul anului 2003, în vederea finanţării unor cheltuieli de funcţionare, de care va beneficia personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR