Hotărârea nr. 127/2003

OBIECT: ÎMPUTERNICIREA SERVICIULUI CONTENCIOS DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV, SA FORMULEZE CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR.

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 127

din data de 7 aprilie 2006

Privind împuternicirea Seriviciului Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, să formuleze cererea de ordonanţă preşedinţială 

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând referatul nr. 19.072/2003 al unui grup de consilieri locali şi raportul de specialitate nr.ad. 19.072/2003 ale Direcţiei Administraţie Publică Locală,

      Având în vedere prevederile art. 8 din H.C.L. nr. 66/2003;

      În temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se împuternicesc consilierii juridici din cadrul Serviciului Contencios - Direcţia Administraţie Publică Locală a Primăriei Municipiului Braşov, să formuleze cererea de ordonanţă preşedinţială fără somaţie şi trecerea vreunui termen, în numele Consiliului Local Braşov, împotriva Primarului municipiului Braşov, domnul Ioan Ghişe, care să aibă următoarele capete de cerere:

      1. Obligarea Primarului Municipiului Braşov, domnul Ioan Ghişe, să convoace Consiliul Local Braşov în şedinţă extraordinară şi să prezinte spre aprobare proiectul statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, în conformitate cu noul stat de funcţii.

     2. Obligarea domnului Ioan Ghişe, Primarul Municipiului Braşov, în calitate de pârât, să achite o amendă civilă în favoarea statului de un milion de lei pe zi întârziere până la îndeplinirea obligaţiei de convocare a Consiliului Local al Municipiului Braşov în şedinţa extraordinară, menţionată la punctul 1.

      3. Cu cheltuieli de judecată.

      ART. 2. Serviciul Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR