Hotărârea nr. 126/2003

OBIECT: MODIFICAREA SUMELOR APROBATE ÎN BUGETUL PE 2003 ÎN VEDEREA ELABORARII UNOR LUCRARI DE PROIECTARE PENTRU LOCATIILE PROPUSE PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE PENTRU TINERI PRIN PROGRAMUL A.N.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 126

din data de 7 aprilie 2006

Privind modificarea sumelor aprobate în bugetul pe 2003 în vederea elaborării unor lucrări de proiectare pentru locaţiile propuse pentru construcţia de locuinţe pentru tineri prin programul A.N.L.

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Tehnic din Direcţia Gospodărie Oraş, înregistrate cu nr. 19.220 din 7 aprilie 2003, prin care s-a propus modificarea sumelor aprobate în bugetul pe 2003, în vederea elaborării unor lucrări de proiectare pentru locaţiile propuse pentru construcţia de locuinţe pentru tineri prin programul A.N.L.;

      Având în vedere Legea finanţelor publice nr. 189/1998;

      În temeiul art. 38, literele c, k, x din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă modificarea sumelor din cap. 96.02. "Cheltuieli cu destinaţie specială", pentru elaborarea lucrărilor de proiectare specifice pregătirii locaţiilor propuse pentru construcţia de locuinţe astfel:

      ART. 2. Se aprobă majorarea poziţiei "Achiziţii locuinţe sociale" din cadrul aceluiaşi capitol cu suma de 540.000 mii lei.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

 

 

Nr.crt.

Locaţia

Suma aprobată prin H.C.L nr. 22/2003

Suma propusă

1

Vasile Alecsandri

50.000

260.000

2

Molidului

400.000

200.000

3

Dragoş Vodă

500.000

80.000

4

Bolc 4 B, B-dul Gării

200.000

110.000

5

Bloc 4 C, B-dul Gării

200.000

110.000

6

Calea Bucureşti

400.000

300.000

7

Carpaţilor

0

150.000

  Total

1.750.000

1.210.000