Hotărârea nr. 125/2003

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 230/219/2002 CU CORPUL GARDIENILOR PUBLICI AL JUDETULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 124

din data de 7 aprilie 2003

Privind încheierea unui act adiţional pentru prelungirea contractului de prestări servicii nr. 230/219/2002 cu Corpul Gardienilor Public al Judeţului Braşov

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din Departamentul Servicii Interne - înregistrate cu nr. 13.019 din 4 aprilie 2003, prin care s-a propus prelungirea Contractului de Prestări Servicii nr. 230/219/2002, încheiat cu Corpul Gardienilor Publici Braşov,

      Având în vedere prevederile Cap. IV, art. 3 din Contractul de Prestări Servicii nr. 230/219/2002 şi H.C.L. nr. 22/2003,

      În temeiul art.38, litera q şi art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional privind prelungirea Contractului de Prestări Servicii nr. 230/219/2002 cu Corpul Gardineilor Publici Braşov, pe o perioadă de 10 luni, cu începere de la 1 martie 2003.

       ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR