Hotărârea nr. 124/2003

OBIECT: COMPLETAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 72/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 124

din data de 7 aprilie 2003

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2003

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din Departamentul Servicii Interne, înregistrate cu nr. 19.188 din 4 aprilie 2003, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 72/2003, privind rectificarea bugetului local pe anul 2003,

      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2003, art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 4 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;

      În temeiul art.38, litera d şi art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2003, cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

       "Se aprobă utilizarea sumei de 631.176 mii lei în completarea fondurilor alocate pentru plata drepturilor salariale pe Trimestrul I 2003, pentru personalul Primăriei Municipiului Braşov".

      ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2003, astfel completată, va fi republicată.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 72

republicată conform H.C.L. nr. 124/2003

 

Privind aprobarea bugetului local rectificat al municipiului Braşov, pe anul 2003

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 13.100 din 13 martie 2003, prin care s-a propue rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov,

      Având în vedere art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 4 şi art. 14 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

      În temeiul art.38, litera d şi art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă bugetul rectificat, pe anul 2003, în sumă de 1.509.633.022 mii lei, la partea de cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 631.176 mii lei în completarea fondurilor alocate pentru plata drepturilor salariale pe Trimestrul I 2003, pentru personalul Primăriei Municipiului Braşov.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

  

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR