Hotărârea nr. 122/2003

OBIECT: "PROIECTUL GIS AL MUNICIPIULUI BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND PROPUNEREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, CU PRIVIRE LA REALIZAREA "PROIECTULUI GIS AL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 122

din data de 7 aprilie 2003

Privind "Proiectul GIS al municipiului Braşov"

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând propunerea Primarului Municipiului Braşov cu privire la realizarea "Proiectului GIS al municipiului Braşov",

      Având în vedere Legea nr. 7 din 13 martie 1996, privind legea cadastrului şi Legea nr. 453 din 18 iulie 2001, privind autorizarea lucrărilor de construcţie;

      În temeiul art. 38 şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă următoarele etape de realizare a "Proiectului GIS al municipiului Braşov":

       Etapa 1 - Realizarea reţelei geodezice a municipiului Braşov.

       Sursa de finanţare:     Bugetul local

       Valoare investiţie:     1.500 mii lei

       Termen de realizare:    anul 2003

      Etapa 2 - Realizarea unui Consorţiu GIS la nivelul municipiului Braşov, care să pună bazele colaborării între Primăria Braşov şi societăţile din serviciile edilitare pentru crearea Băncii de Date Urbane şi realizarea cadastrului imobiliar şi edilitar. Scopul final este realizarea în comun a unui Sistem Informatic Georgrafic de administrare a municipiului, care să permită administrarea şi schimbul de informaţii geografice în mod unitar.

      Termen de realizare: anul 2003.

      Etapa 3 - Întocmirea Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiţii "Proiectul GIS al municipiului Braşov".

      Sursa de finanţare: PHARE - componenţa Project Preparation Facility.

      Valoare estimativă investiţie:    200.000 euro.

      Termen de realizare:              anul 2003.

      Etapa 4 - Realizarea Proiectului GIS a municipiului Braşov

      Sursa de finanţare: GTZ (Organism al Ministerului Cooperării din Germania), bănci europene, PHARE, MLPTL, Bugetul local al municipiului Braşov, Consorţiul GIS Braşov, Oficiul Judeţean de Cadastru.

      Valoare estimativă investiţie:    3 milioane euro

      Termen de realizare:              anul 2009.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR