Hotărârea nr. 121/2003

OBIECT: APROBAREA ÎNFIINTARII AGENTIEI BRASOV PENTRU MANAGEMENT ENERGETIC SI PROTECTIA MEDIULUI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 121

din data de 7 aprilie 2003

Privind aprobarea înfiinţării Agenţiei Braşov pentru Management Energetic şi Protecţia Mediului

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Servicii Publice Municipale, înregistrate cu nr.ad. 8.325/2003, prin care s-a propus aprobarea înfiinţării Agenţiei Braşov pentru Management Energetic pentru Protecţia Mediului;

      Având în vedere H.C.L. nr. 22/2002, Legea nr. 119/2001, O.G. nr. 29/2000, privind reabilitarea termică a fondului constituit existent şi stimularea economisirii energiei termice şi O.U.G. nr. 63/1998, privind energia electrică şi termică;

      În temeiul art. 38, litera x din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă înfiinţarea Agenţiei Braşov pentru Management Energetic şi Protecţia Mediului, în conformitate cu Contractul Comisiei Europene, Directoratul General pentru Transport şi Energie nr. A/4.103.A/02-003/2002.

      ART. 2. Se aprobă contribuţia Consiliului Local Braşov la finanţarea Agenţiei Locale A.B.M.E.E., în valoare totală de 131.088 euro, eşalonat pe o perioadă de 3 ani, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      ART. 3. Plata se va face din capitolul 51.02 - autorităţii publice diminuându-se în mod corespunzător Cap. 95.02 fond de rezervă.

      ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR