Hotărârea nr. 120/2003

OBIECT: APROBAREA PLATII TRANSPORTULUI BRASOV - TOURS SI RETUR PENTRU GRUPUL DE ARTISTI "MESAGERII ARTEI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 120

din data de 7 aprilie 2003

Privind aprobarea plăţii transportului Braşov - Tours şi retur pentru grupul de artişti "Mesagerii Artei"

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului de Relaţii Externe din Departamentul Servicii Interne, înregistrate cu nr. 16.388 din 26 martie 2003, prin care s-a propuns aprobarea alocării sumei de 125.000.000 lei, reprezentând contravaloarea transportului Braşov - Tours şi retur;

      Având în vedere H.G. nr. 518/1995, art.1, litera e şi art. 10;

      În temeiul art. 38, literele d şi x din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă participarea grupului "Mesagerii Artei" la turneul organizat în oraşul Tours - Franţa, în perioada 30 iunie - 11 iulie 2003.

      ART. 2. Se aprobă alocarea sumei de 125.000.000 lei, reprezentând contravaloarea transportului grupului artistic "Mesagerii Artei" în/din oraşul înfrăţit Tours - Franţa.

      ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR