Hotărârea nr. 12/2003

OBIECT: MODIFICARE TARIF/GARDIAN PUBLIC; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 30.981/2002 A SERVICIULUI BUGET DIN CADRUL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 12

din data de 27 ianuarie 2003

 

 

Obiect: modificare tarif/gardian public;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând Expunerea de motive nr. 30.981/2002 a Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune modificarea tarifului/gardian public, prin majorarea cheltuielilor cu salariile;
Având în vedere prevederile Cap. V, art. 4.3. din Contractul nr. 129/230/2001, încheiat cu Corpul Gardienilor Publici al Judeţului Braşov;
În temeiul art. 38, lit. q şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă majorarea tarifului pentru prestaţia efectuată / gardian public de la suma de 4.593.980 lei la suma de 6.597.443 lei, prin majorarea cheltuielilor cu salariile de la 4.038.134 lei la 6.041.597 lei.


Art. 2.  Majorarea tarifului se aplică de la 1 ianuarie 2003.


Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.