Hotărârea nr. 119/2003

OBIECT: ACORDAREA SUMEI NECESARE FINANTARII UNOR CHELTUIELI DE FUNCTIONARE A DIRECTIEI FISCALE - INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 3

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 119

din data de 7 aprilie 2003

      Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003,

      Analizând referatul nr. 32.398 din 4 aprilie 2003 al Serviciului Financiar, Contabilitate, Administrativ, prin care se propune acordarea sumei necesare pentru finanţarea unor cheltuieli de funcţionare a Direcţiei Fiscale - Instituţie publică de interes local;

      Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

      În temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

H o t ă r ă ş t e:

      ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 168.779.000 lei din disponibilul existent la capitolul "cheltuieli materiale" în cursul anului 2003, alineatul 30.07 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale", în vederea finanţării unor cheltuieli de funcţionare, de care va beneficia personalul din aparatul propriu al Direcţiei Fiscale Braşov, cu ocazia Sărbătorilor legale de Paşti.

      ART. 2. Se aprobă acordarea ajutorului material personalului din aparatul propriu al Direcţiei Fiscale Braşov, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

       ART. 3. Directorul Direcţiei Fiscale Braşov şi Serviciul Financiar, Contabilitate şi Administrativ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

NICOLAE  DOGAR