Hotărârea nr. 118/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI RECTIFICAT AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 32.397 DIN 5 APRILIE 2003 SI RAPO

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 119

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect:  aprobarea bugetului de cheltuieli rectificat al Direcţiei Fiscale Braşov  pe anul 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 32.397 din 5 aprilie 2003 şi Raportul de specialitate nr. 32.397 din 5 aprilie 2003 al Direcţiei Fiscale Braşov, privind rectificarea bugetului pe anul 2003;
 Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 20, alin. 4 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Fiscale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.