Hotărârea nr. 117/2003

OBIECT: ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV, ASOCIATIA AXE BRASOV SI ASOCIATIA FEMEILOR MANAGER BRASOV, LA DERULAREA PROIECTULUI "NE DEZVOLTAM ÎMPREUNA"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE

 

 

H O T Ă R Â R E A    NR. 117

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect:  acordul de parteneriat între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov  şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la  derularea  proiectului  "Ne  dezvoltăm împreună";

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a  propus aprobarea parteneriatului între Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov şi Asociaţia Femeilor Manager Braşov, la derularea proiectului "Ne dezvoltăm împreună" şi Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 18.727 din 3 aprilie 2003;
 În temeiul art. 38, alin. 1, lit. x  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1. Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Braşov, Asociaţia AXE Braşov, Asociaţia Femeilor Manager Braşov, în vederea derulării şi implementării proiectului   "Ne dezvoltăm împreună", a cărui finanţare a fost aprobată prin linia de buget PHARE  RO. 0004.02.01/02.02-09, sub numărul CB 30 - Oficiul de Contractare şi Plăţi PHARE - Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu cererea  de finanţare a proiectului, anexată, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov la derularea şi implementarea proiectului constă în o contribuţie de 22,96 % în valoare de 5.250 EURO = 191 milioane lei, din valoarea totală a  proiectului (22.870 EURO). Suma necesară se va transfera din Fondul de rezervă (capitolul 95.02), la capitolul Autorităţi Publice (51.02).

 Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.