Hotărârea nr. 116/2003

OBIECT: ELABORAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS ELABORAREA UNUI PLAN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 116

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect:  elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru locuinţe individuale;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând expunerea de motive anexată, prin care s-a propus elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pentru locuinţe individuale şi raportul de specialitate al Serviciului Autorizări Construcţii, înregistrat cu nr. 5.016/2003;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă elaborarea unui P.U.Z.  (pentru terenul având nr. top. 7000/1/1, 7001 - C.F. nr. 4043) prin grija solicitantului în următoarele condiţii:
 - se va păstra parţial (circa 30 %) destinaţia zonei de agrement  şi  sport;
 - parcela minimă pentru autorizarea construirii de locuinţe  va fi de 300 m.p., în baza unei parcelări inclusă în documentaţia P.U.Z. ce se va elabora.


 Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.