Hotărârea nr. 115/2003

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE D-NA RODICA ANDREI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE D-NA RODICA ANDREI, ÎNREGISTRATA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 115

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect:   respingerea reclamaţiei administrative formulată de d-na Rodica Andrei;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând reclamaţia administrativă formulată de d-na Rodica Andrei, înregistrată sub  nr. 17.847/2003, referitoare la modificarea H.C.L. nr. 66 şi 71/2003, în sensul includerii Biroului pentru protecţia persoanelor cu hadicap grav  în organigrama aparatului propriu al Consiliului Local şi nu în componenţa Direcţiei de Servicii Sociale;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 71/2003 şi ale Legii nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se respinge reclamaţia administrativă formulată de d-na Rodica Andrei, înregistrată sub nr. 17.847/2003 şi în consecinţă Biroul pentru protecţia persoanelor cu handicap grav se menţine în componenţa Direcţiei de Servicii Sociale înfiinţată prin H.C.L. nr. 71/2003.