Hotărârea nr. 114/2003

OBIECT: RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE PRIMARUL MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 APRILIE 2003; ANALIZÂND RECLAMATIA ADMINISTRATIVA ÎNREGISTRATA SUB NR. 17.851/2003,

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 114

din data de 7 aprilie 2003

 

 Obiect:   respingerea reclamaţiei administrative formulată de Primarul Municipiului Braşov;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 aprilie 2003;
 Analizând reclamaţia administrativă înregistrată sub nr. 17.851/2003,  formulată de Primarul Municipiului Braşov, dl. Ioan Ghişe, referitoare la organigrama aparatului propriu al Consiliului Local Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 66/2003;
 Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 66/2003, ale Legii nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Articol Unic.  Se respinge reclamaţia administrativă a Primarului Municipiului Braşov, înregistrată sub nr. 17.851/2003 şi în consecinţă se menţine H.C.L. nr. 66/2003 în forma în care a fost adoptată în şedinţa din 17 martie 2003.